Dịch vụ diệt chuột

Chuột là một loài gặm nhấm nhỏ với mũi nhọn, thân thon đầy lông, riêng tai to và đuôi dài…